Branschinformation

Bildemontering är en av de äldsta återvinningsverksamheterna i Sverige. Det finns företag som startade bildemontering redan på 1920-talet och fortfarande är verksamma i branschen.

Ingen kände då till ordet ”återvinning” men den tidens bildemontering var ändå i högsta grad reservdels- och materialåtervinnings orienterad. Fram till början av 1970-talet, när den första fragmenteringsanläggningen togs i bruk, skedde all sortering av metaller och annat material för hand innan de tomma karosserna såldes som plåtskrot.

I samband med ökade arbetskostnader och nya material, som inte var återvinningsbara, gjorde fragmenteringstekniken att kostnader kunde hållas nere och restproduktshanteringen för bildemontering minimerades.

Av alla de auktoriserade bildemonterarna svarade ca 150 företag för ungefär 85 % av den totala bildemonteringen. Många bildemonterare bedriver även annan verksamhet som komplement till demonteringsverksamheten.

SBR Service - Branschinformation - Skogsväg

Producent
Enligt Naturvårdsverkets förordning om Producentansvar för batterier (2008:834) ska den som importerar eller tillverkar batterier och säljer dessa i Sverige betraktas som producent. I korthet innebär producentansvaret att den som säljer nya batterier också ska se till att batterierna samlas in för återvinning när de kasseras. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida. Våra anslutna producenter uppfyller sitt producentansvar och medverkar till en nära och ändamålsenlig insamling. Hör av dig till oss om du också vill bli medlem.

5 juni 1996 beslutade Riksdagen att producentansvar för bilar skall införas i Sverige från och med den 1 januari 1998.

23 oktober 1997 beslutade regeringen om Förordning om producentansvar för bilar (1997:788) samt Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348) gällande rapporteringsskyldighet för bildemonterare om återanvändnings- och återvinningsgrad. Samtidigt beslutades om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck vilket innebär att biltillverkare och importörer inte anses som däcksproducenter.

Samtliga förordningar gäller från och med 1 januari 1998.
Bildemonteringsbranschen jobbar i huvudsak utifrån två förordningar,
Bilskrotningsförordningen 2007:186 (BF 2007:186)
Producentansvaret 2007:185 (SFS 2007:185)

Fragmenterings företag som verkar i Sverige är;
Stena Recycling AB
Kuusakoski Recycling AB
Skrotfrag AB

Insamlare
SBR/Bilreturs insamlingssystem för batterier är en mötesplats för producenter och insamlare på riktigt. Våra insamlare representeras av branschkunnigt folk som känner till de utmaningar en säker hantering av miljöfarligt avfall innebär. Kärnan i nätverket utgörs av bildemonterare men alla aktörer som samlar in och hanterar blybatterier är välkomna att ansluta sig.
Vi strävar mot:
Bättre ersättningsnivåer för våra material
Rimliga anslutningsavgifter
Rationella arbetsmetoder
Vi tror att goda ekonomiska incitament och hög tillgänglighet alltid skapar förutsättningar för en bättre insamling.

Ett 100-tal företag inom bildemontering köper även in nyare skadade bilar från försäkringsbolag för bildemontering och återanvändning av reservdelar. Dessa företag är spridda över hela landet och har sedan början av 1970-talet byggt upp rikstäckande nätverk för sökning och anskaffning av begagnade reservdelar.

De begagnade reservdelar som anses kunna återanvändas, funktionstestas och kvalitetsbedöms innan de registreras på databaser som gör dem sökbara för privatkunder såväl som verkstadskunder innan de läggs in på lager. Bildemonteringsföretagen har gjort stora investeringar i verkstadsutrustning, datautrustning, lagerlokaler, personalutrymmen och inte minst i kurser och utbildningar för personalen.

Sveriges Bilskrotares Riksförbund, SBR, bildades 1961 och är en sammanslutning av företag inom bildemontering.

År 2012 ändrades namnet till Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Förbundets ändamål är att verka för en sund utveckling av bildemontering i Sverige samt att uppnå en optimal återvinning av råvaror och reservdelar från bilar. För att vidareutveckla bildemonteringen är SBR sedan 1977 medlem i ARA (Automotive Recyclers Association), Fairfax, USA som har medlems- företag i fyra världsdelar. SBR är dessutom medlem i EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations) som har till syfte att följa utvecklingen kring bilåtervinning samt befrämja bildemonteringsbranschens intressen i Europa.

SBR samarbetar med bilindustrin, motorbranschen, försäkringsbolagen samt med återvinningsindustrin i olika projekt för att öka återvinningsgraden i bilar och för att finna avsättningsmöjligheter för olika restprodukter. SBR anordnar även kurser och vidareutbildning för medlemsföretagens personal.

SBR bildade tillsamman med Stena Recycling AB ett gemensamt bolag, BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. När du ska göra dig av med din gamla uttjänta bil kan du tryggt vända dig till BilRetur. Målsättningen är att det via BilRetur ska vara enkelt att hitta till din närmaste bildemonterare, när det är dags att skrota bilen.

Insamlingssystemet SBR/Bilretur
SBR/Bilretur är sedan 2014 ett insamlingssystem inte bara för uttjänta bilar utan även för blybatterier i allmänhet. Systemet har en mycket god nationell täckning och representation. Ett medlemskap i SBR/Bilretur innebär per automatik även ett medlemskap i insamlingssystemet för både ELV (Directive 2000/53/EC – the “ELV Directive”  ) och blybatterier.
I varje uttjänt bil sitter också ett batteri. Och i de miljöer, allt från bilverkstäder till bensinmackar och bilförsäljning, där bilar hanteras på ett eller annat sätt uppstår avfall. Bilar och batterier följer varandra i kretsloppet från producent till insamlare och återvinnare. SBR/Bilretur är en ekonomiskt rationell insamlingslösning där miljön blir den stora vinnaren i slutänden.

Arbete
Bildemonterare är ett jobb inom fordonsbranschen med anknytning till miljö och återvinning. En del av personalen demonterar bilar i verkstadslokaler med modern utrustning medan andra jobbar på lager eller försäljning. Det mesta inom bildemonteringsbranschen sker idag med hjälp av datautrustning.

Ett bildemonteringsföretag tar hand om bilar för återvinning, det är inte bara gamla bilar som lämnas in för skrotning utan även nya krockskadade bilar. Från bilarna avlägsnas miljöfarligt material som t.ex. batterier, kvicksilver, bensin, oljor och andra vätskor. De reservdelar som kan återanvändas funktionstestas, registreras på data och läggs in på lager. Därefter sorteras det överblivna materialet (så som plaster, gummi m.m.) i olika behållare för vidare transport till olika återvinningsföretag. Karossen pressas därefter ihop för att lättare kunna transporteras till ett fragmenteringsföretag. På fragmenteringen mals karossen i en stor hammarkvarn till knytnävsstora bitar som sorteras efter olika metallslag.

Som bildemonterare skall du inte bara ha intresse för bilar, du skall även ha god kunskap om bilen och dess olika funktioner, så att bästa möjliga återanvändning och återvinning av bilen kan erhållas. För att klara allt detta erfordras gott ordningssinne och goda datakunskaper då det mesta hanteras i ADB miljö.

Utbildning
På ett par platser i landet har AmuGruppen utbildning med inriktning på bildemontering. Det treåriga fordonsprogrammet kan vara bra grundkunskaper liksom annan fordonsmekanisk utbildning.
Branschorganisationen, SBR, anordnar specialkurser inom t.ex. miljöstyrning, bilelektronik, plastkännedom och köldmediehantering för personalen på medlemsföretagen.

Framtid
Producentansvaret för bilar (som trädde ikraft den 1 januari 1998) innebär att mer material från bilarna måste återvinnas från och med år 2002. Detta ställer nya krav på bildemonterarnas kunskaper och kan även komma att innebära fler jobb.

Nya utmaningar
Genom att införa krav på att avlägsna miljöfarliga ämnen ur bilarna och tidsbegränsade auktorisationer kan man förhoppningsvis komma till rätta med föroreningar och med dåligt skötta bilskrotningsanläggningar.
SBR:s medlemsföretag genomför tillsammans med bilindustrin och återvinningsindustrin provverksamhet på flera olika platser och olika områden där man försöker återvinna material från bilar för att minska avfallsmängderna.
Målsättningen är att bildemonterarna tillsammans med bil- och återvinningsindustrin skall kunna reducera avfallsmängderna avsevärt.
För att öka kompetens och kvalitet hos medlemsföretagen anordnar SBR kurser och utbildning i bl.a. plastkännedom, köldmediehantering, bilelektronik och plastsvetsning.

Lön
Lönen varierar bl. a på vart i landet du bor, din erfarenhet och kompetens samt ålder.

Att tänka på
Körkort krävs oftast. Som säljare skall Du ha lätt för att få kontakt med kunderna.

Mer information
Vänd dig exempelvis till:
– Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Stockholm Tel. 08-21 63 70 eller något av medlemsföretagen i din hemort.
– Arbetsförmedlingen
– Skolans studie- och yrkesvägledare

Exempel på liknande yrken:
– Fordonsmekaniker
– Lagerarbetare
– Säljare i biltillbehörs butik