Materialåtervinning för bilskrotare

Målet 95% återvinning av fordon 2015

Lag- och förordningskrav auktoriserade bilskrotare

Enligt lagstiftningen är samtliga auktoriserade bilskrotare skyldiga att årligen rapportera de uppgifter som producenten måste ha för att fullgöra sina redovisningsskyldigheter enligt förordningen om producentansvar för bilar (personbilar, lastbilar och bussar) vars totalvikt inte överskrider 3 500 kg. Nedanstående punkter anger de uppgifter som en auktoriserad bilskrotare måste rapportera till bilproducenten.

  • Bilskrotare skall senast den 28 februari varje år till de berörda producenterna lämna de uppgifter från föregående kalenderår, som producenten behöver för att fullgöra redovisningsskyldigheten till NV enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Bilskrotaren skall även sända en kopia av uppgifterna till den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs.
  • Enligt 4 § 5 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar behöver producenten följande uppgifter om hur material och komponenter från bilen;
    • a. återanvänds
    • b. materialåtervinns
    • c. energiåtervinns
  • Ovanstående uppgifter måste skickas in till den producent, som har producentansvaret för respektive fordon

Materialredovisningen för er materialåtervinning hittar ni här

SBR Service - Materialåtervinning - Bilskrotare - Skog med soluppgång

Miljöklok Bilåtervinning
Väljer du att lämna din bil till någon av de bilskrotare som är anslutna till BilRetur väljer du också en miljöklok lösning för återvinning av din bil. Då vet du att din bil tas om hand av kompetent personal, och att återvinningen sker enligt lagkrav, producenternas anvisningar samt med hänsyn till miljön. Du kan vara säker på att din bil avregistreras och tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Bildemonterare i BilRetur är inte bara auktoriserade av länsstyrelsen, alla bildemonterare i nätverket är miljö – och kvalitetscertifierade.

Idag återvinns bilarna till mer än de 85 %, som lagen kräver. Vi jobbar kontinuerligt för att nå målet 95 %.